Rivierklimaatpark IJsselpoort
Rivierklimaatpark IJsselpoort

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

In de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) staan vier kansrijke oplossingen voor de inrichting van de IJssel-uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek en voor het verbeteren van de waterveiligheid in dat gebied.

 

De NKO is het resultaat van een eerste analyse van de door partners en gebruikers ingebrachte bouwstenen. Het rapport geeft inzicht in dit proces van het vaststellen van de kansrijke oplossingsrichtingen. Het rapport vormt samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) de basis voor de onderzoeken die we in 2018 en 2019 gaan uitvoeren.

 

Vier kansrijke inrichtingen plangebied

Vaststaat is dat we sowieso in alle oplossingen de dijken gaan versterken om te voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Elke oplossingsrichting in de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen heeft daarnaast een eigen accent gekregen:

Oplossingsrichting 1: Ruimte voor landbouw en dijken

Bij deze oplossingsrichting verandert er weinig aan het uiterlijk van het uiterwaardengebied en het landbouwkundig gebruik daarvan. Het huidige riviersysteem wordt in stand gehouden doordat we de dijken versterken. De beleving van het gebied wordt verbeterd. 

Oplossingsrichting 2: Ruimte voor bedrijvigheid en duurzame energie

in deze oplossingsrichting verandert het Rivierklimaatpark in een uiterwaardengebied waar een brede combinatie van functies zichtbaar wordt met duurzame energiewinning, bedrijvigheid en recreatie. Door nieuwe geulen en natuurlijke vormgeving van IJsseloevers zal het uiterlijk van het huidige riviersysteem deels veranderen.

Oplossingsrichting 3: Ruimte voor landschap en cultuurhistorie

Het karakter van het historische uiterwaardenlandschap van de Boven IJssel wordt versterkt, cultuurhistorische elementen beter zichtbaar gemaakt en er is meer ruimte voor natuur en recreatie in de uiterwaarden. Er ontstaat meer dynamiek in het riviersysteem door het verlagen van kades, maaiveldverlaging en aanpassingen aan oevers.

Oplossingsrichting 4: Ruimte voor natuur en water

De IJssel krijgt meer ruimte waardoor een dynamisch en natuurlijk rivierenlandschap ontstaat. Er is sprake van natuurontwikkeling door een aaneenschakeling van natuurlijke uiterwaarden en verbinding tussen Veluwe en de grote rivieren. Kades en maaiveld worden verlaagd en oevers van IJssel, plassen en geulen worden natuurlijk vormgegeven. Alle uiterwaarden worden toegankelijk gemaakt waardoor de beleving van het gebied groter wordt.

Status rapport

In het eerste kwartaal van 2018 is de concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) vastgesteld door de stuurgroep en vrijgegeven door de bestuurders van de tien partners. Tijdens twee inloopbijeenkomsten op 3 en 4 april 2018 kunnen de gebruikers uit het gebied reageren op de kansrijke oplossingen waarna de NKO in het najaar van 2018 definitief kan worden gemaakt en we de (milieu)onderzoeken kunnen starten.

Kan ik reageren op de NKO?

Dat kan helaas niet meer. U kon tot 13 april 2018 laten weten wat u van de NKO vindt. We zijn nu alle reacties aan het verwerken: van bezoekers van de inloopbijeenkomsten die 3 en 4 april plaatsvinden, de reacties die we per e-mail ontvangen en de reacties uit de consultaties van bestuurders, de Commissie m.e.r., de Klankbordgroep en van het Q-team (Kwaliteitsteam). De reacties voorzien we van een advies. Dat leggen we voor besluitvorming voor aan de Stuurgroep. De wijzigingen worden verwerkt in de definitieve NKO die in het najaar van 2018 gereed is en dan ook op de website te downloaden is. Over de wijzigingen wordt u in elk geval in de digitale nieuwsbrief geïnformeerd. Mocht er grote wijzigingen nodig zijn met veel impact dan organiseren we mogelijk weer een Open Coffee of inloopbijeenkomst.

Downloads

Nieuws en achtergrondinformatie